Din anul universitar 2007-2008 funcționează în cadrul Instituției Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Școala Doctorală pentru domeniul Arte Vizuale. Acoperă Programul de Studii Universitare de Doctorat, cu o perioadă de trei ani, în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, alături de celelalte două școli doctorale din cadrul I.O.S.U.D., pentru domeniile Muzică și Teatru. Școala doctorală Arte Vizuale are menirea de a forma specialiști în domeniul artelor vizuale care să dezvolte practici artistice bazate pe cercetare sau să producă studii teoretice asupra fenomenului complex al artelor vizuale din trecut și din prezent. Un alt rol este de dezvoltare a creativităţii prin cercetare teoretică şi practică şi de internaţionalizarea a întregului demers educaţional şi de cercetare.

Scopul principal îl reprezintă aşadar producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, ce poate constitui o bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. Studiile universitare ale doctoratului profesional pot fi urmate de practicieni ai artelor vizuale afirmaţi la nivel naţional şi internaţional, a căror activitate artistică este vizibilă şi are identitate distinctă ce poate fi integrată unui concept original, de anvergură teoretică şi de practică artistică.

Domeniile de studii universitare de doctorat gestionate de Şcoala Doctorală Arte Vizuale, sunt concepute pe două direcţii de formare, cuprinzând două programe:

  1. Doctorat ştiinţific care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice; Doctorat profesional, în domeniul Arte Vizuale, care are ca finalitate producerea de cunoaştere originală pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice de înalt nivel naţional şi internaţional şi  care pot  constitui o  bază pentru cariera profesională în învăţământul superior şi în cercetare. Doctoratul ştiinţific are ca domenii de cercetare în profilul Istoria și Teoria Artei – Estetica Artelor Vizuale, cu subdomeniile: Istoria artei vizuale universale, Istoria artei Vizuale românești,Teoria artelor vizuale, Anatomie și antropologie artistică, Critică de artă, Curatoriat de artă vizuală, Pedagogie artistic-vizuală.
  2. Doctoratul profesional are ca domenii şi subdomenii Compoziția vizual-artistică, plastică, decorativă, design, tehnici și tehnologii artistic-vizuale. Acesta se bazează mai ales pe activitatea de cercetare şi analiză ştiinţifică a propriilor performanţe artistice, realizate în profilul creație.

Domeniul Arte Vizuale are următoarele subdomenii de creaţie: Pictură, Sculptură, Grafică, Artă murală, Arte textile, Ceramică şi Design, şi subdomeniile ştiinţifice: Pictura, Sculptura, Grafica, Arta murală, Arte textile, Ceramica, Design, Restaurare, Estetica artei vizuale şi Istoria artei vizuale.

Strategii şi proceduri implementate sau în curs de implementare, în cadrul Şcolii Doctorale Arte Vizuale, în ceea ce priveşte calitatea programelor doctorale:

  • Conturarea specificităţii celor două tipuri de doctorate: profesional şi ştiinţific, pentru ca viitorii candidaţi să ştie exact cum vor putea să abordeze parcursul procesului de cercetare şi creaţie artistică, împreună cu îndrumătorul;
  • Cunoașterea la nivel de expertiză a domeniului de specializare, vizând dezvoltările teoretice, metodologice și practice, specifice domeniului artistic vizual.
  • Îmbunătăţirea metodelor de cercetare, prin crearea de secţiuni separate şi strategii distincte, care să vină în ajutorul doctoranzilor, în funcţie de specificul individual al tematicii abordate în cercetare;
  • Interpretarea  informațiilor și elaborarea unor prognoze privind contextul socio- economico-cultural al evoluției relației artist-operă-societate.
  • Utilizarea superioară a unui limbaj specific comunicării profesionale în interiorul domeniului de specialitate și în comunicarea cu diferite medii  inter-profesionale
  • Încurajarea multidisciplinarităţii şi atragerea candidaţilor din multiple zone de cercetare artistice, convenţionale dar şi din zone de cercetare noi (multimedia, noile media, tehnologii digitale artistice, virtual, etc.);
  • Coordonarea, prin utilizarea inovativă a unor metode cantitative și calitative, a unor proiecte profesionale de cercetare și / sau de manageriat artistic.
  • Colaborarea cu celelelalte şcoli doctorale din IOSUD, prin proiecte, granturi, manifestări artistice comune, dar şi strategii comune în ceea ce priveşte îmbunătăţirea actului educaţional.